รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้นวัตกรรมบริหารจัดการน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินยกระดับขีดความสามารถ ชุมชนเพื่อรับมือภัยแล้ง ตำบลฝ่ายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา" ได้รับโล่รางวัล “ระดับเหรียญเงิน” (1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ) จากโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 ในวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ อาคาร 99 ปี อุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา