0 5446 6666 ต่อ 1713
allscience@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์

อาจารย์หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสถิติ เข้าร่วมจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

วันที่ 28 เมษายน 2563 โดย wetin.ka อ่าน 204

อาจารย์หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสถิติ เข้าร่วมจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูลที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งหลักสูตรวางแนวทางจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่เป็นพันธมิตรกับหลักสูตร โดยบูรณาการศาสตร์ความรู้ ทั้ง 4 ศาสตร์วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และนวัตกรรมธุรกิจ เพื่อประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งมีทักษะทางสังคมที่ส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศได้อย่างกว้าง