0 5446 6666 ต่อ 1713
allscience@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ แย้มบางหวาย นำนิสิตร่วมกับกลุ่ม PASAN จัดการบูรณาการความรู้ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการออกแบบและศึกษาลวดลายหัตถกรรมเครื่องจักสานพื้นบ้านท้องถิ่น อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

วันที่ 15 เมษายน 2563 โดย wetin.ka อ่าน 589

วันที่ 15 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ แย้มบางหวาย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตเข้าศึกษาดูงานร่วมกับกลุ่ม PASAN นำโดย ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจัดการบูรณาการความรู้ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการออกแบบและศึกษาลวดลายหัตถกรรมเครื่องจักสานพื้นบ้านท้องถิ่น โดยนำลายที่นิสิตออกแบบจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มาเป็น Prototype เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาลวดลายก่อนจะนำไปทำลายที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจักสานดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน และสังคมด้วยการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง เพื่อพัฒนาผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นการสืบสานด้านหัตถกรรมไทยที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวชนบทมานาน เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติตามสภาพ ภูมิศาสตร์ และการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีอยู่มาก ทำให้เกิดการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำขึ้นจากวัสดุพื้นบ้านที่สามารถผลิตขึ้นใช้เองเป็นส่วนมาก โดยแรงงานในครอบครัวเป็นหลักสืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน ดังนั้นเครื่องจักสานจึงเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่สนองความต้องการในชีวิตประจําวันอย่างแพร่หลาย สําหรับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลลวดลายที่ได้รับความนิยมและน่าสนใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนําไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบลวดลายบนเครื่องเรือนในอนาคตต่อไป อีกด้วย