0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โดย pimpilar.ch อ่าน 27

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การและกระตุ้นให้มีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทาง EdPEx โดยรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1
  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ นักวิชาการอิสระ (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัทยา กุลนิธิชัย (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จตุพร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ (ผู้สังเกตการณ์) ที่ให้ Feedback Report ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นสมัครรับการประเมินภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 ต่อไป