0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ พลอาสา เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อทำวิจัยระยะสั้น ณ Hanyang University ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โดย pimpilar.ch อ่าน 42

 คณะวิทยาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ พลอาสา พร้อมด้วยนิสิตปริญญาโท-เอก เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อทำวิจัยระยะสั้น เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (International Sabbatical Leave) ทำวิจัยเรื่อง "Nonlinear operator theory, optimization algorithms and C*-algebras" ณ Hanyang University ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565