0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล ได้รับรางวัลชุมชนนวัตกรรมยอดเยี่ยม โครงการ “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมบริหารจัดการน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินยกระดับขีดความสามารถชุมชนเพื่อรับมือภัยแล้ง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โดย pimpilar.ch อ่าน 28

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชุมชนนวัตกรรมยอดเยี่ยม โครงการ “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมบริหารจัดการน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินยกระดับขีดความสามารถชุมชนเพื่อรับมือภัยแล้ง ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา” โดย รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล คณะวิทยาศาสตร์ ในงาน "ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” (Learning and Innovation Community) จัดขึ้นโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง Grand Ballroom 1-2 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท (S31 Sukhumvit Hotel) กรุงเทพมหานคร