0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดย pimpilar.ch อ่าน 55

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565  คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) รุ่นที่ 3 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดยในวันแรกนักเรียนได้ฝึกกรรมปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่อง Arduino สำหรับการสร้างระบบตรวจวัดและควบคุมอัตโนมัติ และภาคบ่ายเป็นกิจกรรมปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์ เรื่อง  การสังเคราะห์วัสดุแม่เหล็กเหลว  และวันที่สอวได้ฝึกปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะกบ และภาคบ่ายเป็นกิจกรรมปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง การหาปริมาณ Acetyl salicylic acid  ในยาแก้ปวดด้วยการไทเทรต