0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดย pimpilar.ch อ่าน 52

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามาศึกษาดูงาน การเรียนการสอน เครื่องมือในการทำวิจัย ที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการต้อนรับจากประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ผศ.ดร. กฤษดา ตามประดิษฐ์ และคณาจารย์จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา