0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 13

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดย pimpilar.ch อ่าน 60

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 13 และร่วมจัดบูธนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 11-14พฤษภาคม 2565ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงจังหวัดพัทลุง “วิทยาศาสตร์วิจัย” เป็นงานประชุมทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิชาการ ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย นักวิชาการระดับประเทศ โดยบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลดีเด่นเครือเทา-งาม ประจำปี 2564 ด้านบริหารจัดการ ได้แก่ นางสาวพรหมภัสสร อะสะนิธิกูร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และเข้าร่วมส่งผลงานการนำเสนอ 17 ผลงาน ในรูปแบบ โปสเตอร์ (Poster) 8 ผลงาน และบรรยาย (Oral) 9 ผลงาน และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน 7 ผลงาน ได้แก่
 
รูปแบบบรรยาย ระดับดีมาก
 
1.ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ ผลงานวิจัย ผลของอัตราส่วนเถ้าลอยและเถ้าแกลบต่อคุณสมบัติทางกายภาพของจีโอพอลิเมอร์รูพรุนมวลเบาซึ่งขึ้นรูปโดยวิธีสารก่อรูพรุน
 
2.นางภัทรภรณ์ ผลดี ผลงานวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 
รูปแบบบรรยาย ระดับดี
 
1.นายธนากร ปัญโญป้อ ผลงานวิจัย ผลของสารสกัดหยาบที่ผลิต IAA จาก Bacillus subtilis ต่อการเจริญเติบโตของ Vigna radiata
 
 
รูปแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น
 
1.นายศุภชัย ผลศุภรักษ์ ผลงานวิจัย การพัฒนาระบบประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 
2.นายประจักร์ ขัตธิ ผลงานวิจัย ระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 
รูปแบบโปสเตอร์ ระดับดี
 
1.นางสาวพิมพิลา จันกันธรรม ผลงานวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR code เพื่อการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 
2.นายวิศิษฐ์ มั่งทัศน์ ผลงานวิจัย ศึกษาระบบนำทางอัตโนมัติด้วยระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์