0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 "Sci-FI Workshop and Hi-FI Consortium Meeting 2022"

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดย pimpilar.ch อ่าน 116

วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 หรือ "Sci-FI Workshop and Hi-FI Consortium Meeting 2022" ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ (Master of Science Program in Science for Industry and Business) คณะวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มจากการใช้โจทย์ปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมในการทำงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัย โดยศึกษาโครงการนิสิต Hi-FI ชั้นปีที่ 1 ในแผนการเรียนและการทำงานวิจัยอุตสาหกรรม ตลอดระยะเวลา 2 ปี แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานวิจัยในอุตสาหกรรมระหว่าง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม ที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละช่วงปีและคณะทำงานเครือข่าย Hi-FI เพื่อรวมรวมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการของสถานศึกษาในเครือข่าย (Hi-FI Consortium) ให้สามารถร่วมผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ประเทศ