0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


ม.พะเยา สู่การเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 10 ของประเทศไทย

วันที่ 29 เมษายน 2565 โดย pimpilar.ch อ่าน 301

วันที่ 28 เมษายน 2565 Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Rankings 2022 หรือมหาวิทยาลัยที่ดำเนินพันธกิจเพื่อสังคมและชุมชน ที่วัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ผ่านการประเมินตัวชี้วัดโดยแบ่งเป็น 4 ขอบเขตหลัก คือ ได้แก่
 
1) งานวิจัย
2) นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย
3) การเชื่อมโยงกับสังคมไทยและสังคมโลก และ
4) การเรียนการสอน โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยพะเยา
 

ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 301-400 จากทั้งหมด 1,406 สถาบันทั่วโลก และ อยู่ในอันดับที่ 10 ของประเทศไทย มหาวิทยาลัยพะเยาได้ส่งเข้าร่วมทั้งหมด 8 ด้านจากทั้งหมด 17 ด้าน ได้แก่

 

SDG3 : สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี อันดับที่ 6 ของประเทศไทย (อันดับที่ 201-300 ของโลก)

SDG5 :ความเท่าเทียมทางเพศ อันดับที่ 5 ของประเทศไทย (อันดับที่ 82 ของโลก)

SDG4 : การศึกษาที่มีคุณภาพ อันดับที่ 8 ของประเทศไทย (อันดับที่ 101-200 ของโลก)

SDG9 : โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม อันดับที่ 8 ของประเทศไทย (อันดับที่ 401-600 ของโลก)

SDG11 : เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน อันดับที่ 5 ของประเทศไทย (อันดับที่ 101-200 ของโลก)

SDG15 : ระบบนิเวศทางบก อันดับที่ 10 ของประเทศไทย (อันดับที่ 101-200 ของโลก)

SDG16 : ความสงบสุข ยุติธรรมและและสถาบันเข้มแข็ง อันดับที่ 13 ของประเทศไทย (อันดับที่ 401-600 ของโลก) 

SDG17 : ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อันดับที่ 18 ของประเทศไทย (อันดับที่ 601-800 ของโลก)

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.timeshighereducation.com