0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 28 เมษายน 2565 โดย pimpilar.ch อ่าน 95

เมื่อวันที่ 25-27 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมการฝึกซ้อมและพิธีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563   มีบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้รวม 63 คน โดยก่อนการฝึกซ้อมได้มีกิจกรรมพิธีเปิด กล่าวแสดงความยินดี และรับฟังคำกล่าวโอวาทจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และฝึกซ้อมย่อย จนกระทั่งวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา