0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


ม.พะเยา อันดับ 9 ของไทย จากการจัดอันดับโลก โดย SCImago Institutions Rankings 2022

วันที่ 7 เมษายน 2565 โดย pimpilar.ch อ่าน 309

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อันดับที่ 9 ของประเทศไทย ซึ่งได้ขยับจาก อันดับที่ 12 ในปี 2021 ในการจัดอันดับแบบภาพรวม Overall Rank จากการจัดอันดับโลกโดย SCImago Institution Rankings 2022 และเป็น อันดับที่ 678 ของอันดับโลก ซึ่งมีการจัดอันดับการพิจารณาจากผลงาน 3 ด้าน ดังนี้
 
      1. ด้านงานวิจัย (Research) อยู่ในลำดับที่ 8 ของไทย และอยู่ในอันดับ 418 ของโลก
      2. ด้านนวัตกรรม (Innovation) อยู่ในลำดับที่ 7 ของไทย และอยู่ในอันดับ 397 ของโลก
      3. ด้านสังคม (Societal) อยู่ในลำดับที่ 14 ของไทย และอยู่ในอันดับ 245 ของโลก

      4.Mathematics และ Chemistry  อันดับรวมมหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 7 ของประเทศ
 
 
 
โดยผลการจัดอันดับองค์กรที่มีผลงานวิจัยระดับโลก ประจำปี 2022 นี้ มีองค์กรที่ได้รับการจัดอันดับโลกที่เป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา องค์กรทั้งภาครัฐและองค์กรอื่น ๆ จากทั่วโลก ทั้งหมด 8,084 แห่ง แบ่งเป็นสถาบันการศึกษา 4,364 แห่ง ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลงาน 3 ด้าน ดังนี้
      1.ด้านงานวิจัย (Research) 50% โดยจะประกอบไปด้วยจำนวนเอกสารทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย จำนวนการอ้างอิง จำนวนผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันนั้นๆ โดยอ้างอิงผลข้อมูลจาก Scopus
      2.ด้านนวัตกรรม (Innovation) 30% จะเป็นในด้านความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันที่อ้างถึงในสิทธิบัตร โดยพิจารณาข้อมูลมาจาก PATSTAT (Patent Statistical Database)
      3.ด้านสังคม (Societal) 20% จะพิจารณาจาก ขนาดของเว็บ จำนวนหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกับ URL ของสถาบัน จำนวนเครือข่าย (subnets) ที่เชื่อมโยงการเข้าถึงกับเว็บไซต์ของสถาบันนั้น และปริมาณเอกสาร และข่าวสารต่างๆ ของสถาบันที่เผยแพร่อยู่ใน social media