0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ หัวข้อบรรยายเรื่อง “จักรวาลวิทยา ฟิสิกส์พลังงานสูง การถ่ายภาพทางการแพทย์ และการตรวจวัดรังสี” (Universe, High energy physics and medical imaging including radiation detection)

วันที่ 11 มกราคม 2565 โดย pimpilar.ch อ่าน 8

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดการประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ หัวข้อบรรยายเรื่อง “จักรวาลวิทยา ฟิสิกส์พลังงานสูง การถ่ายภาพทางการแพทย์ และการตรวจวัดรังสี” (Universe, High energy physics and medical imaging including radiation detection) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต่อนรับ วิทยากรรับเชิญ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. Prof. Dr. Hong Joo Kim, Department of Physics, Kyungpook National University, South Korea
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว หัวหน้าศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วเเละวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการวิจัย ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์1 มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Cloud Meeting