0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดบูทนิทรรศการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 โดย pimpilar.ch อ่าน 27

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดบูทนิทรรศการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในกิจกรรม “มหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา Area-Based Research: Share and Learn Fair” ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2564 พื่อรวบรวมงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยพะเยา มาจัดแสดงเผยแพร่สู่สาธารณชน เน้นย้ำการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” และเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมทั้งการเป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (Area based and Community Engagement)” ตามนโยบาย Reinventing University ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา