0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ กิจกรรม LCC สัญจร

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 โดย pimpilar.ch อ่าน 21

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร  ร่วมต้อนรับศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ในกิจกรรม LLC สัญจร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center) เพื่อรับฟังเสียงลูกค้าให้เกิดความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ รวมถึงการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams