0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมในงานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ICAPMA-JMAG 2021

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 โดย pimpilar.ch อ่าน 39

ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตาจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ดร.นิยม โฮ่งสิทธิ์ อาจารย์หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ ดร.บุณฑริกา เทพสุคนธ์ อาจารย์หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี และ นางสาวดลลภัส ยอดกันตี นิสิตปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAPMA-JMAG 2021 ในนามเจ้าภาพร่วม The Joint International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี