0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


ขอความร่วมมือผู้ใช้บัณฑิต ประเมินคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 5 มีนาคม 2564 โดย pimpilar.ch อ่าน 509

บัณฑิตหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)

https://forms.office.com/r/dRHzgGm_jH

บัณฑิตหลักสูตร วท.บ.(ชีววิทยา)

https://forms.office.com/r/B1BB_zdqQd

บัณฑิตหลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตร์)

 https://forms.office.com/r/2whRZsSSR_

บัณฑิตหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)

https://forms.office.com/r/mKsO34f7CI

บัณฑิตหลักสูตร วท.บ.(เคมี)

 https://forms.office.com/r/VJ0dILbTmM

บัณฑิตหลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์)

 https://forms.office.com/r/HBm8GRXrur

บัณฑิตหลักสูตร วท.บ.(อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ)

https://forms.office.com/r/uGmaUDwzuM

 

บัณฑิตหลักสูตร วท.ม.(คณิตศาสตร์)

https://forms.office.com/r/DWC_R30eoO

บัณฑิตหลักสูตร วท.ม.(ชีววิทยา)

 https://forms.office.com/r/XYfjY688o2