0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (International Publication Support Program)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โดย pimpilar.ch อ่าน 1107