0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดเวทีรายงานผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนบูรณาการโครงการวิจัย “การบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาและลุ่มน้ำอิงเชิงบูรณาการ เพื่อรองรับสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

วันที่ 7 มกราคม 2563 โดย pimpilar.ch อ่าน 439

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ได้รับเกรียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
เป็นประธานในพิธีเปิดการรายงานผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนบูรณาการโครงการวิจัย “การบริหารจัดการ
น้ำกว๊านพะเยาและลุ่มน้ำอิงเชิงบูรณาการ เพื่อรองรับสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน” ซึ่งได้ดำเนินการจัดเวทีรายงานผลการดำเนินงาน ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้จากการดำเนินงานและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ ชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล ผู้อำนวยการแผนบูรณาการโครงการวิจัย และคณะนักวิจัย ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย พิมลศรี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. ดร.สุชัญญา ทองเครือ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
5. ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
6. ดร.มนตรี แสนวังสี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ
7. ดร.นิติ เอี่ยมชื่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยสรุปผลการดำเนินโครงการแล้ว สามารถนำไปใช้การบริหารจัดการน้ำในหลากหลายด้านที่เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ อันได้แก่ ด้านทรัพยากรป่าต้นน้ำ ด้านผลกระทบเกี่ยวกัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้านเครือข่าย องค์กร ชุมชน และการมีส่วนร่วม ด้านระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ และการวางแผนการบริหารจัดการการใช้น้ำ รวมไปถึง ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่เกิดจากการดำเนินโครงการในครั้งนี้ด้วย