Menu

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Doctor of Philosophy Program in Applied Sciences

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

ปรัชญาหลักสูตร

          บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การประยุกต์และสร้างนวัตกรรม นำไปใช้ประโยชน์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ระดับสากล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.มีทักษะในการวิจัย สามารถคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ เพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่การใช้ประโยชน์หรือสามารถแก้ปัญหาของชุมชนตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา
2.มีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อสังคม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และใช้ประโยชน์
2. มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล
3. มีจรรยาบรรณนักวิจัย
4. มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. บุคลากรทางการศึกษา
 2. นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์
 3. นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 4. ผู้ประกอบการ

  แผนการศึกษา

  แบบ 2.1

  ชั้นปีที่  1

  ภาคการศึกษาต้น

  259811

  เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์

  3(2-2-5)

   

  Instrument Analysis in Applied Science

   

  259812

  สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  3(2-2-5)

   

  Advanced Statistics for Science and Technology Research

   

   

   

  รวม

  6 หน่วยกิต

  ภาคการศึกษาปลาย

  XXXXXX

  วิชาเอกเลือก

  3(X-X-X)

   

  Major Elective

   

  XXXXXX

  วิชาเอกเลือก

  3(X-X-X)

   

  Major Elective

   

  259802

  สัมมนา 2

  1(0-2-1)

   

  Seminar II

  (ไม่นับหน่วยกิต)

   

   

   

   

  รวม

  6(1) หน่วยกิต

  ชั้นปีที่  2

  ภาคการศึกษาต้น

  259803

  สัมมนา 3

  1(0-2-1)

   

  Seminar III

  (ไม่นับหน่วยกิต)

  259892

  วิทยานิพนธ์

  9 หน่วยกิต

   

  Dissertation

   

   

   

  รวม

  9(1) หน่วยกิต

  ชั้นปีที่  2

  ภาคการศึกษาปลาย

  259804

  สัมมนา 4

  1(0-2-1)

   

  Seminar IV

  (ไม่นับหน่วยกิต)

  259892

  วิทยานิพนธ์

  9 หน่วยกิต

   

  Dissertation

   

   

  รวม

  9(1) หน่วยกิต 


  ชั้นปีที่  3

  ภาคการศึกษาต้น

  259892

  วิทยานิพนธ์

  9 หน่วยกิต

   

  Dissertation

   

   

   

  รวม

  9 หน่วยกิต

  ภาคการศึกษาปลาย

  259892

  วิทยานิพนธ์

  9 หน่วยกิต

   

  Dissertation

   

   

   

  รวม

  9 หน่วยกิต


  แบบ 2.2 

  ชั้นปีที่  1

  ภาคการศึกษาต้น

  259811

  เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์

  3(2-2-5)

   

  Instrument Analysis in Applied Science

   

  259812

  สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  3(2-2-5)

   

  Advanced Statistics for Science and Technology Research

   

   

   

  รวม

     6 หน่วยกิต

  ภาคการศึกษาปลาย

  XXXXXX

  วิชาเอกเลือก

  3(X-X-X)

   

  Major Elective

   

  XXXXXX

  วิชาเอกเลือก

  3(X-X-X)

   

  Major Elective

   

  259801

  สัมมนา 1

  1(0-2-1)

   

  Seminar I

  (ไม่นับหน่วยกิต)

   

   

  รวม

  6(1) หน่วยกิต

  ชั้นปีที่  2

  ภาคการศึกษาต้น

  XXXXXX

  วิชาเอกเลือก

  3(x-x-x)

   

  Major Elective

   

  XXXXXX

  วิชาเอกเลือก

  3(x-x-x)

   

  Major Elective

   

  259802

  สัมมนา 2

  1(0-2-1)

   

  Seminar II

  (ไม่นับหน่วยกิต)

  259891

  วิทยานิพนธ์

  3 หน่วยกิต

   

  Dissertation

   

   

  รวม

  9(1) หน่วยกิต 


  ภาคการศึกษาปลาย

  XXXXXX

  วิชาเอกเลือก

  3(x-x-x)

   

  Major Elective

   

  XXXXXX

  วิชาเอกเลือก

  3(x-x-x)

   

  Major Elective

   

  259803

  สัมมนา 3

  1(0-2-1)

   

  Seminar III

  (ไม่นับหน่วยกิต)

  259891

  วิทยานิพนธ์

  3 หน่วยกิต

   

  Dissertation

   

   

  รวม

  9(1) หน่วยกิต

  ชั้นปีที่  3

  ภาคการศึกษาต้น

  259804

  สัมมนา 4

  1(0-2-1)

   

  Seminar IV

  (ไม่นับหน่วยกิต)

  259891

  วิทยานิพนธ์

  6 หน่วยกิต

   

  Dissertation

   

   

  รวม

  6(1) หน่วยกิต 


  ภาคการศึกษาปลาย

  259891

  วิทยานิพนธ์

  6 หน่วยกิต

   

  Dissertation

   

   

   

  รวม

  6 หน่วยกิต

  ชั้นปีที่  4

  ภาคการศึกษาต้น

  259891

  วิทยานิพนธ์

  6 หน่วยกิต

   

  Dissertation

   

   

   

  รวม

  6 หน่วยกิต

  ภาคการศึกษาปลาย

  259891

  วิทยานิพนธ์

  6 หน่วยกิต

   

  Dissertation

   

   

   

  รวม

  6 หน่วยกิต

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top