Menu

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

Master of Science Program in Mathematics

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรที่เปิดสอน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ปรัชญาของหลักสูตร

           หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งองค์ความรู้
           ว่าด้วยหลักของเหตุและผลทางตรรกศาสตร์ เชื่อมโยงงานวิจัยสู่ระดับสากล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและก่อให้เกิดการต่อยอดการเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางด้านการวิจัยและสามารถนำความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยพัฒนา และผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อสังคม มีทักษะด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ และการเป็นผู้รู้รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

           ต่อยอดองค์ความรู้ได้ ผลงานวิจัยเด่น เป็นคนดี

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. อาชีพในหน่วยงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทางคณิตศาสตร์ เช่น อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ
  2. อาชีพอิสระ เช่น โปรแกรมเมอร์ พนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัว

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่  1

ภาคการศึกษาต้น

241711

การวิเคราะห์เชิงจริง

Real Analysis

3(2-2-5)

 

241721

พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง

 Advanced Abstract Algebra

3(2-2-5)

241731

ทอพอโลยี            

Topology

3(2-2-5)

146700

ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)

Intensive English for Graduate Studies

3(3-0-6)

 

รวม

9(3) หน่วยกิต 


ภาคการศึกษาปลาย

241xxx

วิชาเลือก

Major Elective

3(2-2-5)

 

241xxx

วิชาเลือก

Major Elective

3(2-2-5)

241xxx        

วิชาเลือก

Major Elective

3(2-2-5)

241741

สัมมนา 1

Seminar I

1(0-2-1)

241751

วิทยานิพนธ์

Thesis

3 หน่วยกิต

 

รวม

13 หน่วยกิต

         


ชั้นปีที่ 
2

ภาคการศึกษาต้น

241xxx

วิชาเลือก

Major Elective

3(2-2-5)

 

241xxx

วิชาเลือก

Major Elective

3(2-2-5)

241742

สัมมนา 2

Seminar II

1(0-2-1)

241751

วิทยานิพนธ์

Thesis

3 หน่วยกิต

 

รวม

10 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย

241751

วิทยานิพนธ์

Thesis

6 หน่วยกิต

 

รวม

6 หน่วยกิต

       

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top