Menu

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

Bachelor of Science Program in Statistics

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสถิติ

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
4 ปี

การเรียน

1. วิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

2. วิชาเอกเลือก

ปรัชญาหลักสูตร

          สถิติเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย ก่อให้เกิดสารสนเทศที่มีประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจ และการพัฒนาประเทศ โดยยึดคุณธรรม
          จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักสถิติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีทางสถิติและสามารถนำองค์ความรู้ด้านสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก่อให้เกิดสารสนเทศที่มีประโยชน์ในการวางแผน และการตัดสินใจ
 2. เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพสถิติ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคมที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

          ซื่อสัตย์และอดทนต่อการเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ถูกต้องตามหลักสถิติ  เป็นคนดีของสังคม

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักสถิติ นักเวชสถิติ
 2. นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา
 3. นักประกันภัย นักวิเคราะห์ความเสี่ยง
 4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรือควบคุมคุณภาพ
 5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 6. นักวางแผนและควบคุมการผลิต
 7. โปรแกรมเมอร์
 8. พนักงานธนาคาร

  แผนการศึกษา

  ชั้นปีที่  1

  ภาคการศึกษาต้น

  001102

  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

  Ready English

  3(2-2-5)

   

  004101

  ศิลปะในการดำเนินชีวิต

  Arts of Living

  3(2-2-5)

  241111

  คณิตศาสตร์ 1

  Mathematics I

  3(2-2-5)

  242104

  เคมี 1

  Chemistry I

  4(3-3-8)

  243101

  ชีววิทยา 1

  Biology I

  4(3-3-8)

   

  รวม

  17 หน่วยกิต 


  ภาคการศึกษาปลาย

  001101

  การใช้ภาษาไทย

  Usage of Thai Language

  3(2-2-5)

   

  001103

  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

  Explorative English

  3(2-2-5)

  003202         

  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

  Health and Environment Management

  3(2-2-5)

  225120

  ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม

  Programming Methodology

  3(2-2-5)

  241112

  คณิตศาสตร์ 2

  Mathematics II

  3(2-2-5)

  244103

  ฟิสิกส์เบื้องต้น

  Introductory Physics

  4(3-3-8)

   

  รวม

  19 หน่วยกิต

           


  ชั้นปีที่ 
  2

  ภาคการศึกษาต้น

  001204

  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

  Step UP English

  3(2-5-5)

  002201

  พลเมืองใจอาสา

  Citizen Mind by Citizenship

  3(2-2-5)

  004201

  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

  Socialized Personality

  3(2-2-5)

  122130

  ธุรกิจเบื้องต้น

  Introduction to Business

  3(3-0-6)

  241321

  พีชคณิตเชิงเส้น 1

  Calculus

  3(2-2-5)

  247211

  สถิติเบื้องต้น

  Introductory Statistics

  3(2-2-5)

   

  รวม

  18 หน่วยกิต

          


  ภาคการศึกษาปลาย

  002202

  สังคมพหุวัฒนธรรม

  Multicultural Society

  3(2-2-5)

  003201

  การสื่อสารในสังคมดิจิตทัล

  Communication in Digital Society

  3(2-2-5)

  146200

  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

  English for specific purpose      

  3(3-0-6)

  247223

  สถิติไม่อิงพารามิเตอร์

  Nonparametric Statistics

  3(2-2-5)

  247231

  ทฤษฎีสถิติ 1

  Statistical Theory I

  3(3-0-6)

  247271

  การวิจัยดำเนินการ

  Operational Research

  3(2-2-5)

   

  รวม

  18 หน่วยกิต

         

  ชั้นปีที่  3

  ภาคการศึกษาต้น

   

   

   

  247324

  การวิเคราะห์การถดถอย

  Regression Analysis

  3(2-2-5)

  247331

  ทฤษฎีสถิติ 2

  Statistical Theory II

  3(3-0-6)

  247341

  การเสี่ยงและการประกันภัยเบื้องต้น

  Introduction to Risk and Insurance

  3(2-2-5)

  247351

  เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

  Sampling Techniques

  3(2-2-5)

  247xxx

  วิชาเอกเลือก

  Major Elective

  3(x-x-x)

  xxxxxx

  วิชาเลือกเสรี

  Free Elective

  3(x-x-x)

   

  รวม

  18 หน่วยกิต

         

  ภาคการศึกษาปลาย

  247361

  การวางแผนการทดลอง

  Design of Experiments

  3(2-2-5)

  247381

  โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

  Statistical Package Program

  3(2-2-5)

  247xxx

  วิชาเอกเลือก

  Major Elective

  3(x-x-x)

  247xxx

  วิชาเอกเลือก

  Major Elective

  3(x-x-x)

  247xxx

  วิชาเอกเลือก

  Major Elective

  3(x-x-x)

  xxxxxx

  วิชาเลือกเสรี

  Free Elective

  3(x-x-x)

   

  รวม

  18 หน่วยกิต

         

  ชั้นปีที่  4

  ภาคการศึกษาต้น

  247425

  ระเบียบวิธีวิจัย

  Research Methodology

  3(2-2-5)

  247441

  สถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพ 

  Statistics for Quality Control

  3(2-2-5)

  247491

  สัมมนา

  Seminar

  1(0-3-2)

   

  รวม

  7 หน่วยกิต

         

  ภาคการศึกษาปลาย

  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา

   

  247492

  การศึกษาอิสระ    

  Independent Study

  6 หน่วยกิต

  หรือ

  247493

  การฝึกงาน

  Professional Training

  6 หน่วยกิต

  หรือ

  247494

  สหกิจศึกษา

  Co-operative Education

  6 หน่วยกิต

   

  รวม

  6 หน่วยกิต

   

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top