Menu

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

Bachelor of Science Program in Mathematics

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
4 ปี

การเรียน

1. วิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

2. วิชาเอกเลือก

ปรัชญาของหลักสูตร

          คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งระบบภาษาเพื่อสร้างตรรกะทางความคิด อันเป็นรากฐานของการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำไปสู่การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

           ผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติอย่างเป็นระบบ รวมถึงการมีตรรกะทางความคิด
 2. มีความสามารถสูงในการนำความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 3. มีความสามารถในการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ การบูรณาการกับสาขาวิชาอื่น ตลอดจนการค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
 4. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ
 5. มีโลกทัศน์กว้าง มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   

          รู้ทฤษฎี วิเคราะห์ข้อมูลได้ ใช้โปรแกรมเป็น

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. อาชีพในหน่วยงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางทักษะ/กระบวนการ คณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ เช่น รับราชการครู นักวิชาการ นักวางแผน นักวิเคราะห์ระบบในหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
 2. อาชีพอิสระ

  แผนการศึกษา

  ชั้นปีที่  1

  ภาคการศึกษาต้น

  001102

  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

  Ready English

  3(2-2-5)

   

  004101

  ศิลปะในการดำเนินชีวิต

  Arts of Living

  3(2-2-5)

  241111

  คณิตศาสตร์ 1             

  Mathematics I

  3(2-2-5)

  242104

  เคมี 1

  Chemistry I

  4(3-3-8)

  244101

  ฟิสิกส์ 1                                                            

  Physics I

  4(3-3-8)

   

  รวม

  17 หน่วยกิต 


  ภาคการศึกษาปลาย

  001101

  การใช้ภาษาไทย

  Usage of Thai Language

  3(2-2-5)

   

  001103

  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

  Explorative English

  3(2-2-5)

  003202         

  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

  Health and Environment Management

  3(2-2-5)

  241112

  คณิตศาสตร์ 2

  Mathematics II

  3(2-2-5)

  241121

  หลักการทางคณิตศาสตร์

  Principles of Mathematics

  3(2-2-5)

  244102

  ฟิสิกส์ 2

  Physics II

  4(3-3-8)

   

  รวม

  19 หน่วยกิต

           


  ชั้นปีที่ 
  2

  ภาคการศึกษาต้น

  001204

  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

  Step UP English

  3(2-5-5)

  002201

  พลเมืองใจอาสา

  Citizen Mind by Citizenship

  3(2-2-5)

  004201

  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

  Socialized Personality

  3(2-2-5)

  241223

  ทฤษฎีเซต

  Set Theory

  3(2-2-5)

   

  241211

  แคลคูลัส

  Calculus

  4(3-2-7)

   

  243101

  ชีววิทยา 1

  Biology I

  4(3-3-8)

   

  รวม

  20 หน่วยกิต

  ภาคการศึกษาปลาย

  002202

  สังคมพหุวัฒนธรรม

  Multicultural Society

  3(2-2-5)

  003201

  การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

  Communication in Digital Society

  3(2-2-5)

  146200

  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

  English for Specific Purpose      

  3(3-0-6)

  241222

  การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1

  Mathematical Analysis I

  3(2-2-5)

  241221

  พีชคณิตนามธรรม 1

  Abstract Algebra I

  3(2-2-5)

  247221

  สถิติวิเคราะห์   

  Statistical Analysis

  3(2-2-5)

   

  รวม

  18 หน่วยกิต

         

  ชั้นปีที่  3

  ภาคการศึกษาต้น

  241326

  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

  Ordinary Different Equation

  3(2-2-5)

  241324

  พีชคณิตเชิงเส้น 1

  Linear Algebra I

  3(2-2-5)

  241323

  ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น

  Introduction to Complex Variables

  3(2-2-5)

  24xxxx

  วิชาเอกเลือก

  Major Elective

  3(x-x-x)

  24xxxx

  วิชาเอกเลือก

  Major Elective

  3(x-x-x)

  xxxxxx

  วิชาเลือกเสรี

  Free Elective

  3(x-x-x)

   

  รวม

  18 หน่วยกิต

   

   

    


  ภาคการศึกษาปลาย

  241325

  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

  Numerical Methods

  3(2-2-5)

  241321

  แคลคูลัสขั้นสูง 

  Advanced Calculus

  3(2-2-5)

  241322

  อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์

  Fourier Series and Applications

  3(2-2-5)

  24xxxx

  วิชาเอกเลือก

  Major Elective

  3(x-x-x)

  24xxxx

  วิชาเอกเลือก

  Major Elective

  3(x-x-x)

   

   

   

   

  รวม

  15 หน่วยกิต

         

  ชั้นปีที่  4

  ภาคการศึกษาต้น

  241421

  สัมมนา

  Seminar

  1(0-2-1)

  241422

  โครงงาน

  Senior Project

  2(0-4-2)

  24xxxx

  วิชาเอกเลือก

  Major Elective

  3(x-x-x)

  xxxxxx

  วิชาเลือกเสรี

  Free Elective

  3(x-x-x)

   

  รวม

  9 หน่วยกิต

   

   

   

  ภาคการศึกษาปลาย

  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา

  241441

  การศึกษาอิสระ

  Independent Study

  6 หน่วยกิต

  241442

  การฝึกงาน

  Professional Training

  6 หน่วยกิต

   

  241443

  สหกิจศึกษา

  Co-operative Education

  6 หน่วยกิต

   

  รวม

       6 หน่วยกิต

         

   

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top