Menu

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

Bachelor of Science Program in Biology

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา 

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
4 ปี

การเรียน

1. วิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

2. วิชาเอกเลือก

ปรัชญาหลักสูตร

          ชีววิทยา ศาสตร์ที่สัมพันธ์กับทรัพยากรสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่า ส่งเสริมให้มนุษยชาติและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์สมดุลธรรมชาติให้ยั่งยืน นำไปสู่การค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆ
          ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม   

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    หลักสูตรชีววิทยามุ่งหวังผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “มีความรู้    คู่คุณธรรม ใช้ศาสตร์ความรู้พื้นฐานทางด้านชีววิทยาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับสูง” ซึ่งมีรายละเอียดความมุ่งหวังดังต่อไปนี้

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานด้านชีววิทยา และบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
 3. เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางชีววิทยา และมีทักษะเบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร โดยใช้เป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาของตนเอง ท้องถิ่น และสังคม ได้อย่างเหมาะสม
 4. เพื่อให้บัณฑิตรู้คุณค่าของทรัพยากรทางชีวภาพที่มีในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   

         “We are UP’s BIOLOGIST”

         “มีความรู้ คู่คุณธรรม ประยุกต์ใช้ศาสตร์ความรู้พื้นฐานด้านชีววิทยาในการปฏิบัติงาน เพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงและนำไปประกอบอาชีพ”

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. บุคลากรทางการศึกษา
 2. นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย
 3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในหน่วยงานของภาครัฐบาลและเอกชน เช่น ผู้ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
 4. ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
 5. ผู้ประกอบการธุรกิจ เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  และธุรกิจการประมง

   

  แผนการศึกษา

  ชั้นปีที่  1

  ภาคการศึกษาต้น

  001102

  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

  Ready English

  3(2-2-5)

  004101

  ศิลปะในการดำเนินชีวิต

  Art of Living

  3(2-2-5)

  241111

  คณิตศาสตร์ 1
  Mathematics I

  3(2-2-5)

  242104

  เคมี 1
  Chemistry I

  4(3-3-8)

  243101

  ชีววิทยา 1
  Biology I

  4(3-3-8)

   

  รวม

            17 หน่วยกิต 


  ภาคการศึกษาปลาย

  O01101

  การใช้ภาษาไทย

  Usage of Thai Language

  3(2-2-5)

  001103

  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                  

  Explorative English

  3(2-2-5)

  003202

  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

  Health and Environmental Management

  3(2-2-5)

  241112

  คณิตศาสตร์ 2
  Mathematics II

  3(2-2-5)

  242105

  เคมี 2
  Chemistry II

  4(3-3-8)

  243102

  ชีววิทยา 2
  Biology II

  3(2-3-6)

   

  รวม

     19 หน่วยกิต  


  ชั้นปีที่ 
  2

  ภาคการศึกษาต้น

  001204

  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

  Step UP English

  3(2-2-5)

  002201

  พลเมืองใจอาสา

  Citizen Mind by Citizenship

  3(2-2-5)

  004201

  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

  Socialized Personality

   3(2-2-5)

  242141

  เคมีอินทรีย์
  Organic Chemistry

  4(3-3-8)

  243103

  ชีววิทยา 3
  Biology III

  3(2-3-6)

  244103

  ฟิสิกส์เบื้องต้น
  Introductory Physics

  4(3-3-8)

   

  รวม

     20 หน่วยกิต 


  ภาคการศึกษาปลาย

  002202

  สังคมพหุวัฒนธรรม

  Multicultural Society

  3(2-2-5)

  003201

  การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

  Communication in Digital Society

  3(2-2-5)

  243212

  ชีววิทยาของเซลล์
  Cell Biology

  4(3-3-8)

  243251

  นิเวศวิทยา

  Ecology

  4(3-3-8)

  365215

  ชีวเคมีทั่วไป

  General Biochemistry

  4(3-3-8)

   

  รวม

  18 หน่วยกิต 


  ชั้นปีที่ 
  3

  ภาคการศึกษาต้น

  146200

  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

  English for Specific Purposes

  3(3-0-6)

  243341

  พันธุศาสตร์  
  Genetics

  4(3-3-8)

  243301

  วิวัฒนาการ
  Evolution

  3(3-0-6)

  247111

  ชีวสถิติ
  Biostatistics

  3(2-2-5)

  361101

  จุลชีววิทยาทั่วไป

  General Microbiology

  4(3-3-8)

   

  รวม

             17 หน่วยกิต 


  ภาคการศึกษาปลาย

  243302

  อนุกรมวิธานและระบบวิทยา
  Taxonomy and Systematics

  4(3-3-8)

   

  243321

  สรีรวิทยาของพืช
  Plant Physiology

  3(2-3-6)

   

  243331

  สรีรวิทยาของสัตว์
  Animal Physiology

  3(2-3-6)

   

  243XXX

  วิชาเอกเลือก
  Major Elective

  3(x-x-x)

   

  XXXXXX

  วิชาเลือกเสรี
  Free Elective

  3(x-x- x)

   

  รวม

            16 หน่วยกิต

   


  ชั้นปีที่ 
  4

  ภาคการศึกษาต้น

  243401

  ระเบียบวิธีวิจัย

  Research

  3(3-0-6)

  243461

  สัมมนา
  Seminar

  1(0-2-1)

  243XXX

  วิชาเอกเลือก

  Major Elective

  3(x-x-x)

  243XXX

  วิชาเอกเลือก
  Major Elective

  3(x-x-x)

  243XXX

  วิชาเอกเลือก
  Major Elective

  3(x-x-x)

  XXXXXX

  วิชาเลือกเสรี
  Free Elective

  3(x-x-x)

   

  รวม

            16 หน่วยกิต 


  ภาคการศึกษาปลาย

  ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

  243462

  การศึกษาอิสระ
  Independent Study

  6 หน่วยกิต

  243463

  การฝึกงาน

  Professional Training

  6 หน่วยกิต

  243464

  สหกิจศึกษา

  Co-operative Education

  6 หน่วยกิต

   

  รวม

           6 หน่วยกิต

   

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top