Menu

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

Bachelor of Science Program in Chemistry

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
4 ปี

การเรียน

1. วิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

2. วิชาเอกเลือก

  • เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)

          - การศึกษาผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ (Natural Products) 
          - การศึกษาการสังเคราะห์สารอินทรีย์ (Organic Synthesis)

  • เคมีอนินทรีย์(Inorganic Chemistry)

          - การศึกษาวัสดุทางด้านเคมีอนินทรีย์ (Inorganic Materials)
          - การศึกษาและวิเคราะห์ทางด้านผลึกศาสตร์ (Crystallography)

  • เคมีเชิงฟิสิกส์ (Physical Chemistry)

          - การศึกษาการเตรียมฟิล์มพอลิเมอร์ และจลนศาสตร์เคมี (Thin Film Polymer and Chemical Kinetics)
          - เคมีเชิงคำนวณ (Computational Chemistry)

  • เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry)

          - การศึกษาการเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย (Sample Preparation and Trace Analysis)
          - การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ เช่น AAS, HPLC, GC, UV -Visible Spectroscopy, Flow Injection และ  Electrochemistry เป็นต้น

ปรัชญาของหลักสูตร

          ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางเคมี ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ การวิเคราะห์ วางแผน ศึกษาวิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ นำไปสู่การพัฒนาชุมชน 
          สังคมและประเทศชาติ อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเคมีที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยองค์ความรู้ ทั้งทางด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและสังคม
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   

           "รู้ทฤษฎี รู้ปฏิบัติ อย่างสร้างสรรค์ และมีจรรยาบรรณ"

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

 เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้ที่มีคุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สามารถทำงานในหน่วยงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

หน่วยงานภาครัฐ
นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) ในหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เกษตร อาหารและยา กองพิสูจน์หลักฐาน กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น

หน่วยงานภาคเอกชน
นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ฝ่ายคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเคมี

การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก
สามารถศึกษาในสายวิชาเคมีในแต่ละแขนงตามความสนใจ อาทิเช่น
เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์
เคมีวิเคราะห์ เคมีประยุกต์ เช่น เภสัชเคมี
วิศวเคมี อุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น

 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่  1

ภาคการศึกษาต้น

001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

Ready English

3(2-2-5)

004101

ศิลปะในการดำเนินชีวิต

Art of Living

3(2-2-5)

241111

คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I

3(2-2-5)

242102

         

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี

Chemical Laboratory Safety

2(2-0-4)

242104

เคมี 1
Chemistry I

4(3-3-8)

243101

ชีววิทยา 1
Biology I

4(3-3-8)

 

รวม

          19 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย

O01101

การใช้ภาษาไทย

Usage of Thai Language

3(2-2-5)

001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                  

Explorative English

3(2-2-5)

003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Health and Environmental Management

3(2-2-5)

241112

คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II

3(2-2-5)

242105

เคมี 2
Chemistry II

4(3-3-8)

244103

ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics

4(3-3-8)

 

รวม

   20 หน่วยกิต  


ชั้นปีที่ 
2

ภาคการศึกษาต้น

001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

Step UP English

3(2-2-5)

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

Socialized Personality

3(2-2-5)

002201

พลเมืองใจอาสา

Citizen Mind by Citizenship

3(2-2-5)

241221

แคลคูลัส
Calculus

4(3-2-7)

242221

เคมีวิเคราะห์ 1
Analytical Chemistry I

3(2-3-6)

242241

เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry I

4(3-3-8)

 

รวม

   20 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย

002202

สังคมพหุวัฒนธรรม

Multicultural Society

3(2-2-5)

003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

Communication in Digital Society

3(2-2-5)

242251

ศัพท์วิทยาทางเคมี
Terminology in Chemistry

3(3-0-6)

242222

เคมีวิเคราะห์ 2

Analytical Chemistry II

3(2-3-6)

242242

เคมีอินทรีย์ 2

Organic Chemistry II

4(3-3-8)

247221

สถิติวิเคราะห์
Statistical Analysis

3(2-2-5)

 

รวม

19 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  3

ภาคการศึกษาต้น

242311

เคมีเชิงฟิสิกส์ 1

Physical Chemistry I

4(3-3-8)

242321

เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี  
Instrumentation for Chemical Analysis

3(2-3-6)

242331

เคมีอนินทรีย์ 1
Inorganic Chemistry I

3(3-0-6)

242341

สเปกโทรสโกปี
Spectroscopy

3(3-0-6)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

Free Elective

3(x-x-x)

 

รวม

           16 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย

242312

เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
Physical Chemistry II

4(3-3-8)

 

242332

เคมีอนินทรีย์ 2
Inorganic Chemistry II

4(3-3-8)

 

242xxx

วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(x-x-x)

 

242XXX

วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(x-x-x)

 

365215

ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry

4(3-3-8)

 

รวม

          18 หน่วยกิต

 


ชั้นปีที่ 
4

ภาคการศึกษาต้น

242451

สัมมนา
Seminar

1(0-3-2)

242452

ระบบและการจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ

Quality System and Management in Laboratory

2(2-0-4)

242453

โครงงาน
Project in Chemistry

2(0-6-3)

242XXX

วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(x-x-x)

XXXXXX

วิชาเลือกเสรี
Free Elective

3(X-X-X)

 

รวม

          11 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย

ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

242454

การศึกษาอิสระ
Independent Study

6 หน่วยกิต

242455

การฝึกงาน

Professional Training

6 หน่วยกิต

244493

สหกิจศึกษา

Co-operative Education

6 หน่วยกิต

 

รวม

         6 หน่วยกิต

 

 

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top