Menu

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

Bachelor of Science Program in Physics

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
4 ปี

ปรัชญาหลักสูตร

          ฟิสิกส์เป็นพื้นฐานของการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี

การเรียน

1. วิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

2. วิชาเอกเลือก

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ ทักษะและกระบวนการคิดที่เป็นระบบ
 2. สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานสู่เทคโนโลยีขั้นสูง
 3. สามารถนำความรู้และการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
 4. มีจรรยาบรรณในการทำงาน การสร้างสรรค์งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   

          ปรัชญา “ฟิสิกส์เป็นฐานพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี”

          BASIC : มีความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ มีทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิดเป็นระบบ

          APPLY : สามารถประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางด้านฟิสิกส์เพื่อการสร้างอาชีพและ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนออกแบบและ/หรือสร้างนวัตกรรม

          SERVICE : สามารถนำความรู้พื้นฐานและขั้นสูงในศาสตร์ทางฟิสิกส์ให้ความรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชน และสร้างงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมีจรรยาบรรณ
                         ในการทำวิจัย

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์หรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
 2. ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์การแพทย์ หรืออุปกรณ์ด้านสารสนเทศ
 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมการผลิต ออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
 4. ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีทางฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์ศึกษา
 5. บุคลากรทางการศึกษา ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิทยาลัย สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือประถมศึกษา
 6. เจ้าหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์ประจำพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์การเรียนรู้ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ สื่อมวลชนสายข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 7. นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์
 8. ตำรวจหน่วยพิสูจน์หลักฐาน เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน หรือนักนิติวิทยาศาสตร์
 9. นักอุตุนิยมวิทยา

  แผนการศึกษา

  ชั้นปีที่  1

  ภาคการศึกษาต้น

  001102

  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

  Ready English

  3(2-2-5)

  004101

  ศิลปะในการดำเนินชีวิต

  Art of Living

  3(2-2-5)

  241151

  แคลคูลัส 1
  Calculus I

  3(3-0-6)

  243101

           

  ชีววิทยา 1

  Biology I

  4(3-3-8)

  244101

  ฟิสิกส์ 1
  Physics I

  4(3-3-8)

  244181

  กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิงฟิสิกส์
  Scientific Method in Physics

  1(0-3-2)

   

  รวม

            18 หน่วยกิต

  ภาคการศึกษาปลาย

  O01103

  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

  Explorative English

  3(2-2-5)

  001101

  การใช้ภาษาไทย                   

  Usage of Thai Language

  3(2-2-5)

  003202

  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

  Health and Environmental Management

  3(2-2-5)

  241152

  แคลคูลัส 2
  Calculus II

  3(3-0-6)

  242104

  เคมี 1
  Chemistry I

  4(3-3-8)

  244102

  ฟิสิกส์ 2
  Physics II

  4(3-3-8)

   

  รวม

     20 หน่วยกิต

  ชั้นปีที่  2

  ภาคการศึกษาต้น

  001204

  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

  Step UP English

  3(2-2-5)

  004201

  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

  Socialized Personality

  3(2-2-5)

  002201

  พลเมืองใจอาสา

  Citizen Mind by Citizenship

  3(2-2-5)

  241253

  แคลคูลัส 3
  Calculus III

  3(3-0-6)

  244201

  คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์
  Mathematics for Physics

  3(3-0-6)

  244211

  กลศาสตร์
  Mechanics

  3(3-0-6)

  244281

  การทดลองฟิสิกส์ 1
  Experimental Physics I

  1(0-3-2)

   

  รวม

     19 หน่วยกิต

  ภาคการศึกษาปลาย

  002202

  สังคมพหุวัฒนธรรม

  Multicultural Society

  3(2-2-5)

  003201

  การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

  Communication in Digital Society

  3(2-2-5)

  146200

  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
  English for Specific Purposes

  3(2-2-5)

  244231

  การสั่นสะเทือนและคลื่น

  Vibrations and Waves

  3(3-0-6)

  244232

  ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า

  Electromagnetic Theory

  3(3-0-6)

  244251

  ฟิสิกส์ยุคใหม่
  Modern Physics

  3(3-0-6)

  244282

  การทดลองฟิสิกส์ 2
  Experimental Physics II

  1(0-3-2)

   

  รวม

  19 หน่วยกิต

  ชั้นปีที่  3

  ภาคการศึกษาต้น

  244221

  อุณหฟิสิกส์

  Thermal Physics

  3(3-0-6)

  244241

  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับฟิสิกส์   
  Computer Programming for Physics

  3(2-2-5)

  244311

  กลศาสตร์ควอนตัม
  Quantum Mechanics

  3(3-0-6)

  244331

  ทัศนศาสตร์
  Optics

  3(3-0-6)

  244341

  วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

  Electric and Electronics Circuit

  3(2-2-5)

  244381

  การทดลองฟิสิกส์ 3
  Experimental Physics III

  1(0-3-2)

   

  รวม

             16 หน่วยกิต

  ภาคการศึกษาปลาย

  244322

  กลศาสตร์เชิงสถิติ
  Statistical Mechanics

  3(3-0-6)

   

  244382

  การทดลองฟิสิกส์ 4
  Experimental Physics IV

  1(0-3-2)

   

  244391

  โครงงานฟิสิกส์
  Project in Physics

  2(0-6-3)

   

  244XXX

  วิชาเอกเลือก
  Major Elective

  3(X-X-X)

   

  247221

  สถิติวิเคราะห์
  Statistical Analysis

  3(2-2-5)

  XXXXXX

  วิชาเลือกเสรี
  Free Elective

  3(X-X-X)

   

   

  รวม

            15 หน่วยกิต

   

   ชั้นปีที่  4

  ภาคการศึกษาต้น

  244491

  สัมมนา
  Seminar

  1(0-3-2)

  244445

  นวัตกรรมและการประดิษฐ์

  Innovation and invention

  3(2-2-5)

  244XXX

  วิชาเอกเลือก
  Major Elective

  3(X-X-X)

  244XXX

  วิชาเอกเลือก
  Major Elective

  3(X-X-X)

  XXXXXX

  วิชาเลือกเสรี
  Free Elective

  3(X-X-X)

   

  รวม

            13 หน่วยกิต

  ภาคการศึกษาปลาย

  ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

  244492

  การศึกษาอิสระ
  Independent Study

  6 หน่วยกิต

  244493

  สหกิจศึกษา

  Co-operative Education

  6 หน่วยกิต

   

  รวม

           6 หน่วยกิต

   

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top