Menu

 

สรุปประชุม ประจำปี 2556

สรุปประชุม  ครั้งที่ 1(วันที่ 28 ม.ค.56)  
สรุปประชุม  ครั้งที่ 2(วันที่ 1 มี.ค.56)  
สรุปประชุม  ครั้งที่ 3(วันที่ 27 มี.ค.56)  
สรุปประชุม  ครั้งที่ 4(วันที่ 30 เม.ย.56)  
สรุปประชุม  ครั้งที่ 5(วันที่ 28 พ.ค.56)  
สรุปประชุม  ครั้งที่ 6(วันที่ 24 มี.ค.56)  
สรุปประชุม  ครั้งที่ 7(วันที่ 29 ก.ค.56)  
สรุปประชุม  ครั้งที่ 8(วันที่ 29 ส.ค.56)  
สรุปประชุม  ครั้งที่ 9(วันที่ 19 ก.ย.56)  
สรุปประชุม  ครั้งที่ 10(วันที่ 28 ต.ค.56)  
สรุปประชุม  ครั้งที่ 11(วันที่ 2 ธ.ค.56)  
สรุปประชุม  ครั้งที่12(วันที่ 23 ธ.ค.56)  

สรุปประชุม ประจำปี 2557

สรุปประชุม  ครั้งที่ 1(วันที่ 3 ก.พ.57)  
สรุปประชุม  ครั้งที่ 2(วันที่ 24 ก.พ.57)  
สรุปประชุม  ครั้งที่ 3(วันที่ 31 มี.ค.57)  
สรุปประชุม  ครั้งที่ 4(วันที่ 30 เม.ย.57)  
สรุปประชุม  ครั้งที่ 5(วันที่ 26 พ.ค.57)  
สรุปประชุม  ครั้งที่ 6(วันที่ 23 มิ.ย.57)  
สรุปประชุม  ครั้งที่ 7(วันที่ 28 ก.ค.57)  
สรุปประชุม  ครั้งที่ 8(วันที่ 25 ส.ค.57)  
สรุปประชุม  ครั้งที่ 9(วันที่ 21 ก.ย.57)  

สรุปประชุม ประจำปี 2558

สรุปประชุม ครั้งที่ 1(วันที่ 3 ก.พ.58)  
สรุปประชุม ครั้งที่ 2(วันที่ 24 ก.พ.58)  
สรุปประชุม ครั้งที่ 3(วันที่ 26 มี.ค.58)  
สรุปประชุม ครั้งที่ 4(วันที่ 28 เม.ย.58)  
สรุปประชุม ครั้งที่ 5(วันที่ 26 พ.ค.58)  
สรุปประชุม ครั้งที่ 6(วันที่ 24 มิ.ย.58)  
สรุปประชุม ครั้งที่ 7(วันที่ 27 ก.ค.58)  
สรุปประชุม ครั้งที่ 8(วันที่ 19 ส.ค.58)  
สรุปประชุม ครั้งที่ 9(วันที่ 21 ก.ย.58)  
สรุปประชุม ครั้งที่ 10(วันที่ 12 พ.ย.58)  
สรุปประชุม ครั้งที่ 11(วันที่ 3 ธ.ค.58)  

สรุปประชุม ประจำปี 2559

สรุปประชุม ครั้งที่ 1(วันที่ 21 ม.ค.59)  
สรุปประชุม ครั้งที่ 2(วันที่ 25 ก.พ.59)  
สรุปประชุม ครั้งที่ 3(วันที่ 4 เม.ย.59)  
สรุปประชุม ครั้งที่ 4(วันที่ 26 พ.ค.59)  
สรุปประชุม ครั้งที่ 5(วันที่ 29 มิ.ย.59)  
สรุปประชุม ครั้งที่ 6(วันที่ 28 ก.ค.59)  
สรุปประชุม ครั้งที่ 7(วันที่ 22 ก.ย.59)  
สรุปประชุม ครั้งที่ 8(วันที่ 26 ต.ค.59)  
สรุปประชุม ครั้งที่ 42(9-59)(วันที่ 29 พ.ย.59)  
สรุปประชุม ครั้งที่ 43(10-59)(วันที่ 27ธ.ค.59)  

สรุปประชุม ประจำปี 2560

สรุปประชุม ครั้งที่ 44(1-60) วันที่ 22 ก.พ.60  
สรุปประชุม ครั้งที่ 45(2-60) วันที่ 24 มี.ค.60  
สรุปประชุม ครั้งที่ 46(3-60) วันที่ 30 พ.ค.60  
สรุปประชุม ครั้งที่ 47(4-60) วันที่ 27 มิ.ย.60  
สรุปประชุม ครั้งที่ 48(5-60) วันที่ 25 ก.ค.60  
สรุปประชุม ครั้งที่ 49(6-60) วันที่ 8 ก.ย.60  
สรุปประชุม ครั้งที่ 50(7-60) วันที่ 17 พ.ย.60  
สรุปประชุม ครั้งที่ 51(8-60) วันที่ 28 ธ.ค.60  

สรุปประชุม ประจำปี 2561

สรุปประชุม ครั้งที่ 52(1-61) วันที่ 26 ก.พ.61  
สรุปประชุม ครั้งที่ 53(2-61) วันที่ 21 มี.ค.61  
สรุปประชุม ครั้งที่ 54(3-61) วันที่ 25 เม.ย.61  
สรุปประชุม ครั้งที่ 55(4-61) วันที่ 31 พค.61  
สรุปประชุม ครั้งที่ 56(5-61) วันที่ 19 กค.61  
สรุปประชุม ครั้งที่ 57(6-61) วันที่ 12 กย.61  
สรุปประชุม ครั้งที่ 58(7-61) วันที่ 24 ต.ค.61  
สรุปประชุม ครั้งที่ 59(8-61) วันที่ 5 พ.ย.61  
สรุปประชุม ครั้งที่ 60(9-61) วันที่ 28 พ.ย.61  
สรุปประชุม ครั้งที่ 61(10-61) วันที่ 26 ธ.ค.61  

สรุปประชุม ประจำปี 2562

สรุปประชุม ครั้งที่ 62(1-62) วันที่ 31 ม.ค.62  
สรุปประชุม ครั้งที่ 63(2-62) วันที่ 28 ก.พ.62  
สรุปประชุม ครั้งที่ 64(3-62) วันที่ 27 มี.ค.62  
   
   
   
   

 ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 63(2-62)

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 64(3-62)

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1-62

 

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top