0 5446 6666 ต่อ 1713
allscience@up.ac.th

นักวิทยาศาสตร์

 • นางสาวชุติมา ใจเพ็ชร
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : chutima.ja@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1775
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  - Plant tissue culture
  - Environmental specialists

 • CV

 • นางสาววราภรณ์ ใจบาล
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : waraporn.ja@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1771 ,1774
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Animal physiology

 • CV


 • นางสาวภาวิณี ทองคำ
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : pawinee.th@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1771 ,1774
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Genetics , cytogenetic

 • CV

 • นางสาวมณีนุช รันศรี
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : maneenut.ru@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1775
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Insect, Cytogenetics

 • CV


 • นายวิวัฒน์ ถาริน
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : wiwat.th@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1771 ,1774
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Animal Physiology and Ecology

 • CV

 • นางสาวปวีณา โพธิ์ทอง
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : paweena.po@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1776
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Insect&Parasitology

 • CV

  Link

 • นางสาวอรทัย หวังสันติธรรม
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : orathai.wa@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1776
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Insect&Parasitology

 • CV

  Link
 • นายภาณุพงศ์ ชัยวงศ์แสน
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : phanuphong.ch@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1774
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  -molecular biology
  -ecology

 • วิจัย CV


 • นางสาวนฤมล บุญเรือง
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : narumol.bo@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1776
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช

 • CV