Menu

                                           

                                            

                     

                      

การบรรยาย การใช้โปรแกรม Materials Studio ในการทำงานวิจัยเชิงคำนวณ ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับการทำงานวิจัยเชิงลึกในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ จาก Victor นักศึกษาปริญญาเอก จาก Liverpool John Moores University, UK ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระกว่าง LJMU และมหาวิทยาลัยพะเยาในโครงการ Newton Fund ของ รศ.ดร.ณัฐพงษ์ ดำรงวิริยะนุภาพ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-15.00 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั่วไป
  2. ข่าวสารนิสิต
  3. ข่าววิจัย/บริการวิชาการ
  4. ประกาศ/คำสั่ง
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

ภาพกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ

 

 

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top