Menu

                                           

                                            

  

  

  

คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย เพื่อวางรากฐานระยะยาวในการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสร้างนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่ให้ประเทศไทยมีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ และ และเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน ให้นักเรียนช่างสังเกต รู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในวัยเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้สูงสุด ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 256 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 381 คน เข้ากิจกรรม ประกอบด้วย 1

 - ฐานที่ 1 กิจกรรม “มาจัดการข้อมูลกันเถอะ”

 - ฐานที่ 2 กิจกรรม “โมเลกุลจิ๋วแห่งอนาคต”         

 - ฐานที่ 3 กิจกรรม “การลำเลียงน้ำในพืช”   

 - ฐานที่ 4 กิจกรรม “เครื่องดนตรีทำมือ”

 - ฐานที่ 5 กิจกรรม “กระดาษทำมือไล่จิ้งจกจากกาบกล้วย”

- ฐานที่ 6 กิจกรรม “สนุกกับจำนวนเศษเหลือและเกมเซต”  

- ฐานที่ 7 กิจกรรม “ทดสอบสมรรถภาพทางกายเกมพลศึกษา”

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั่วไป
  2. ข่าวสารนิสิต
  3. ข่าววิจัย/บริการวิชาการ
  4. ประกาศ/คำสั่ง
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

ภาพกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ

 

 

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top