Menu

                                           

                                            

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16- 18 สิงหาคม 2561 โดยอธิการบดี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยนิทรรศการิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนิทรรศการด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เป็นภารกิจหลัก/ความเชี่ยวชาญของ มหาวิทยาลัย เช่น น้ำปูสันสลี ทุ่งมอกโมเดล ข้าวอินทรีย์ บริหารจัดการน้ำ การแข่งขันด้านวิทยาสาสตร์ต่างๆ เกม และกิจกรรม

 

 

างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสารทั่วไป
  2. ข่าวสารนิสิต
  3. ข่าววิจัย/บริการวิชาการ
  4. ประกาศ/คำสั่ง
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

ภาพกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ

 

 

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top