Menu

เอกสารการเงิน/บัญชี

1.บันทึกข้อความเดินทางไปปฏิบัติงาน (เงินอื่นๆ)  
2.ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน(เงินรายได้คณะ:Block Grant)  
3.แผนภูมิระยะทาง  
4.ดาว์โหลดฟอร์มต่างๆ   
5.ขออนุมัติยืมเงินโครงการ  
6.ประกาศเดินทางไปปฏิบัติงาน  
7.ประกาศ ระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ  
8.ระบบติดตามเอกสารการเงิน   
9.สลิปเงินเดือน มหาวิทยาลัยพะเยา    
10.แบบฟอร์มยืมเงินไปปฏิบัติงาน  
11.ชื่อหมวดเงินกองทุน  

เอกสารพัสดุ

1.แบบฟอร์มแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง โครงการในแผนและโครงการวิจัย  
2.คู่มือแยกประเภทรายการวัสดุ และครุภัณฑ์  
3.งานพัสดุ_01.ใบเสนอขอซื้อขอจ้าง_มพ.กค.01  
4.งานพัสดุ_02. รายงานขอซื้อขอจ้าง_มพ.กค.02  
5.งานพัสดุ_03.ขั้นตอนการเบิกจ่าย วัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ  
6.งานพัสดุ_03-1แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุสำนักงานและวัสดุคอม  
7.งานพัสดุ_04. เอกสารการแจ้งซ่อม  

เอกสารธุรการ

1.ตัวอย่างบันทึกข้อความ  
2.ตัวอย่างหนังสือส่งภายนอก  
3.ใบขออนุญาตรถตู้ในเขตจังหวัด  
4.ใบขออนุญาตรถตู้ต่างจังหวัด  

เอกสารวิชาการ

1.แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน  
2.แบบฟอร์มขอส่งแบบรายงานผลการเรียน  
3.ใบขอแก้ไข อักษร I  
4.ใบนำส่งต้นฉบับข้อสอบ  
5.คู่มือการสอบสัมภาษณ์(TCAS)  

เอกสารงานนโยบายและแผน 

1.เอกสารแนบ 6 ข้อเสนอโครงการอย่างย่อ แบบ บผ.3 NEW
2.เอกสารแนบ 7 ตัวอย่างขออนุมัติโครงการ + ข้อเสนอโครงการ NEW1
3.เอกสารแนบ 8 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ NEW
4.เอกสารแนบ 9 ตัวอย่างขออนุมัติกิจกรรม + ข้อเสนอกิจกรรม NEW
5.เอกสารแนบ 10 แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม

เอกสารงานบุคลากร

1.ดาว์โหลดฟอร์มต่างๆ 

 เอกสารงานกิจการนิสิต

1.แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
2.แบบฟอร์มจัดตั้งชมรมคณะวิทยาศาสตร์

QUICK LINKS

                                                     

                                                        

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

 

Go to top