0 5446 6666 ต่อ 1713
allscience@up.ac.th

อาจารย์

 • ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์
 • ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
 • อีเมล : pralongyut.sr@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1735
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Parasitology

 • CV

  Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร วท.บ.
 • อีเมล : tipwan.su@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1724
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
  Bee Biology, Bee mites
 • CV

  Link

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ปร.ด.
 • อีเมล : somboon.an@up.ac.th
 • โทร :
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Plant Molecular Biology, Tropical Molecular Biology

 • CV

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร วท.ม.
 • อีเมล : sitthisak.pi@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 3077
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Applied Ecology

 • CV

  Link

 • ดร.ชัชวาล วงค์ชัย
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี,อาจาย์
 • อีเมล : chatchawal.wo@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1720
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Plant Physiology Plant Growth & Development Plant Cell Biology

 • CV

  Link
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : phopgao.bu@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1760
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Plant Molecular Biology, Plant Tissue Culture, Plant Cytogenetics

 • CV


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลินจรีย์ รังสยาธร
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : niramol.ra@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1725
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Plant Tissue Culture,Orchid Tissue Culture,Pollution

 • CV

  Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : narutchala.su@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1725
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
  Molecular Biology
 • CV

  Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : jatuporn.tu@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1725
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
  Insect Physiology 
 • CV

  Link
 • รองศาสตราจารย์ ดร.นุจิรา ทาตัน
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : nujira.ta@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1725
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Insect Physiology

 • CV

  Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สืบแสน
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : sugunya.pi@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1733
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Plant Biotechnology

 • CV

  Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวัฒน์ บุญชัยศรี
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : siriwat.bo@up.ac.th
 • โทร :
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Plant physiology

 • CV

  Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญช่วง บุญสุข
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : boonchuang.bo@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1720
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Plant Taxonomy, Plant Morphology, Plant Anatomy

 • CV

  Link
 • ดร.อาทิตย์ นันทขว้าง
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : arthit.nu@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1720
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
  Aquatic Insect,Limnology
 • CV


 • นางสาวเสาวลักษณ์ บุญมา
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : saowalak.bu@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1725
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

   Plant taxonomy, plant morphology, economic botany, ethnobotany

 • CV

  Link
 • นางสาวพันธิตรา กมล
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : puntitra.ka@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 3849
 • สถานะ : ลาศึกษาต่อ
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Plant Biotechnology, Plant Tissue Culture

 • CV


 • นางธันยาภรณ์ ตั้งเจริญชัย
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : thanyaporn.bo@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 3838
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

   Mycology, Plant tissue culture

 • CV